Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kunstkoerier

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, overeenkomsten en diensten van Kunst koerier:

Betreffende het vervoer van goederen: de laatst gedeponeerde versie van De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Betreffende alle transacties: de laatst gedeponeerde versie van Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238

Hierbij dient tevens in acht te worden genomen dat:
Wanneer gegevens, die betrekking hebben op de opdracht, via internet worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften. Indien opgevraagd door de klant, werkt Kunst koerier met ontvangstbevestigingen, via e-mail en PDF-attachment of fax. Mocht opdrachtgever geen bevestiging willen ontvangen of geen e-mailadres willen afgeven dan is het vervoer en afgifte van zending (evt. handtekening voor ontvangst) voor risico opdrachtgever.

De hier vernoemde voorwaarden kunnen worden gebruikt als ‘Kunst koerier´ algemene bedrijfsvoorwaarden”.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).

3. Koerier : degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending : een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger : geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, evenals de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4. Artikel 16 AVC betreffende vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichting van de afzender

1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelf te vergoeden tot maximaal € 200, – per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

2. De maximale vergoeding, zoals aangegeven in artikel 5.1 is ook van toepassing op beschadigde en/of niet meer bruikbare zendingen met een hogere waarde dan de in Artikel 5.1 aangegeven maximale vergoeding, wanneer Kunst koerier niet van te voren op de hoogte is gesteld van de hogere waarde van de zending.

Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, wordt over de overeengekomen vrachtprijs 10 procent korting gegeven. Bij reeds voldane vracht wordt 10 procent van de overeengekomen vrachtprijs gerestitueerd. Indien de afzender en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 200 per zending.

4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:

A. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;

b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient;

C. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzicht van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen.